Beneficiari:

 • Infrastructură de inovare și transfer tehnologic acreditate conform legislaţiei în vigoare

 • Parcuri științifice și tehnologice acreditate conform legislației în vigoare

Categorii de beneficiari:

 • Institute Naționale de Cercetare și Dezvoltare

 • institute de învăţământ superior

 • institute ale academiei

 • alte instituţii publice

 • societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare

 • organizaţii neguvernamentale

 • asociaţii profesionale

 • camere de comerţ şi industrie

Beneficiari ai TT (transfer tehnologic)

 • centre de transfer tehnologic-CTT,

 • incubatoare tehnologice şi de afaceri-ITA,

 • centre de informare tehnologică-CIT,

 • oficii de legătură cu industria-OLI,

 • parcurilor științifice și tehnologice-PST, publice sau private.

Potențialii benficiari vor fi toate acele entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic, conform legislației în vigoare (OG 57/ 2002 și HG 406/2003), dar şi entităţi care îşi obţin acreditarea pe parcursul implementării proiectului.

Tipuri de proiecte:

Activități specifice realizării de investiții inițiale pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic în concordanţă cu SNCDI şi a documentelor regionale de specializare inteligentă:

 • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice (PST), respectiv, construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare;

 • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri

Informații despre apel

 • potențialii aplicanți pentru finanţare în cadrul Axei Prioritare 1 vor fi condiţionaţi de depunerea scrisorii de intenţie (un document sintetic, elaborat pe baza unei metodologii standard, prin care potențialii beneficiari prezintă experiența, viziunea, avantajele competitive, mecanismele funcționale, activele și abilitățile existente sau care vor fi create, în scopul dezvoltării activităților de TT)

Tip de investițiiValoare proiect (investiție inițială)Număr estimat de investițiiValoare totală
Infrastructură pentru ITT

3,000,000

23

60,000,000

Servicii pentru ITT

200,000

23

4,600,000

Infrastructură pentru PST

12,000,000

7

84,000,000

Servicii pentru PST

200,000

7

1,400,000

IMM

200,000

270

54,000,000

TOTAL

204,000,000

Obiective:

 • Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Domenii eligibile:

 • Agroalimentar

 • Prelucrarea lemnului și mobilă

 • Biotehnologii

 • Mediu

 • Textile

 • Turism

 • TIC

Metodologie completare scrisoare de intenție

 1. Plan de acțiune

 • Prezentarea organizaţiei;

 • Tipul entităţii de transfer tehnologic conform HG 406/2003 (în cazul în care EITT și-a obținut acreditarea deja);

 • Menţionarea domeniului / domeniilor de specializare inteligentă de la nivel naţional/ regional pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic;

 • Viziunea privind rolul unei infrastructuri de transfer tehnologic;

 • Descrierea avantajelor competitive ale organizaţiei pentru implementarea viziunii privind transferul tehnologic;

 • Analiza nevoilor întreprinderilor pentru servicii de transfer tehnologic;

 • Care este locul organizaţiei în lanţul valoric regional / naţional / sectorial;

 • Enumerarea mecanismelor (servicii/instrumente) deja funcţionale la nivelul organizaţiei pentru a facilita comercializarea cunoştinţelor / tehnologiilor;

 • Enumerarea mecanismelor (servicii/instrumente) deja funcţionale la nivelul organizaţiei pentru a sprijinii întreprinderile în dobândirea de noi cunoştinţe / tehnologii, servicii de suport/consultanta pentru inovare;

 • Enumerarea mecanismelor (servicii/instrumente) noi avute în vedere la nivelul organizaţiei pentru a facilita comercializarea cunoştinţelor / tehnologiilor;

 • Enumerarea mecanismelor (servicii/instrumente) noi avute în vedere la nivelul organizaţiei pentru a sprijinii întreprinderile în dobândirea de noi cunoştinţe / tehnologii, servicii de suport/consultanta pentru inovare.

 1. Rezultate estimate

Cantitative:

 • numărul de contracte;

 • numărul de acorduri de cercetare;

 • colaborari pentru cercetare;

 • numărul de licențiere;

 • numărul de patente depuse;

 • granturi pentru patente obtinute;

 • contracte de consiliere, care vor fi semnate şi derulate;

 • numărul de întreprinderi, inclusiv start-up-uri.

Calitative: Modificările care urmează să fie introduse în ecosistemul de inovare regional pe baza planului de acțiune în corelare cu conţinutul RIS3/Documentul cadru regional – Nord-Est.

Rezultatele vor fi prezentate anual, pentru o perioadă de 3 ani, perioadă calculată de la finalizarea planului de acţiune propus.

 1. Capacitatea de implementare

 • Experienţe trecute în domeniul transferului tehnologic;

 • Active ale organizaţiei în termeni de personal, buget, echipamente, parteneriate, integrarea în reţele naţionale/ regionale/ internaţionale în domeniul transferului tehnologic;

 • În ce active/servicii specializate sunt vizate investiţii/achiziții în vederea îmbunătăţirii capacităţii şi capabilităţii de transfer tehnologic;

 • Abilităţi legate de transfer tehnologic disponibile în organizaţie sau în reţea;

 • Detalii privind stocul de drepturi de proprietate intelectuală pentru strategia de transfer tehnologic a organizaţiei.

 • Organigrama organizației cu numele personalului de conducere, precum şi o listă cu denumirile de posturi care ori există ori vor fi create în entitate, cu o scurtă descriere pentru fiecare şi menţiunea dacă acestea sunt ocupate sau urmează să se recruteze personal nou;

 • Referire la bazele de date cu oferta de tehnologie, de cunoștințe și întreprinderi – potențial clienți;

 • Lista părților interesate care vor fi implicate în realizarea planului de acțiune (universități, centre de cercetare, laboratoare acreditate, brokeri de tehnologii, specialist proprietate intelectuală, consilier proprietate industrială autorizat, manager de inovare, centre de transfer tehnologic, etc).

 1. Date financiare

 • Bugetul total estimat pentru punerea în aplicare a planului de acțiune.

 • Scenariul financiar pentru a susține activitățile după 3 ani de implementare a planului de acțiune

 1. Sistemul de monitorizare

Se va oferi o descriere a sistemului care înregistrează toți beneficiarii care sunt vizați în mod direct de planul de acțiune. Acest sistem ar trebui să descrie indicatorii propuși pentru a surprinde modul în care beneficiarii au folosit serviciul primit.

Referințe

Anexe Document Cadru Regional – Concept Note

Domenii de Specializare Inteligenta ale Regiunii Nord-Est

HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora

OG 57/ 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Regulamentul UE nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est

Doriți să colaborăm în cadrul unui proiect?