Beneficiar: IMM (in sensul Legii 346/2004 și al regulamentului UE 651/2014), care are probleme de CDI punctuale care nu pot fi rezolvate intern și care duc spre soluții inovative cu potential real de piață. O persoană responsabil de proiect de la Furnizorul de servicii poate fi responsabil de proiect la două proiecte Cecuri de Inovare depuse de Beneficiari diferiți.

Furnizor de servicii: organizații de cercetare publice cu expertiză în rezolvarea problemei identificate de Beneficiar

Scop: dezvoltarea de proiecte comune între IMM și mediul academic pentru susținerea IMM și accelerarea transferului tehnologic

Obiective:

 • Încurajarea IMM-urilor de a investi în activități de cercetare-dezvoltare care să permită lansarea pe piață de noi produse și servicii inovative;

 • Dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri și organizații publice de cercetare;

 • Valorificarea competențelor tehnico-științifice existente în sistemul de CDI în sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de dezvoltare și modernizare, prin achiziționarea de servicii, tehnologii și metode noi sau avansate;

 • Cresterea productivității, competitivității și a calității produselor obținute la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii;

 • Sprijinirea IMM-urilor inovatoare în vederea accesării fondurilor publice și/sau private de cercetare.

Domenii eligibile:

 • domenii de specializare inteligentă (TIC – Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, securitate & spațiu, bioeconomie, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano tehnologii și materiale avansate) și

 • domenii de prioritate publică (sănătate, patrimoniu și identitate culturală)

Buget: Cecul de inovare are o valoare maximă de 50.000 de lei, din care 90% (45.000 lei) se asigură de la bugetul de stat si este utilizat de beneficiar (IMM) pentru a achita serviciile prestate de catre furnizorul de servicii.

Contribuția proprie a Beneficiarului de minim 10% din valoarea Cecului de Inovare (5000 lei) va fi asigurată de Beneficiar prin transfer bancar în contul Furnizorului de servicii (Beneficiarul nu poate justifica contribuția proprie în natură).

Bugetul total al competiției pentru 2017: 6.750.000 lei (150 de Cecuri de Inovare).

Durata: Cecurile de inovare se decontează pe o perioadă de maxim 6 luni de la data la care au fost eliberate (perioada de derulare a proiectului). Raportul de impact, incluzând valorificarea rezultatelor la Beneficiar, trebuie trimis la 12 luni de la finalizarea proiectului.

Criterii de eligibilitate – conform cu Pachetul de Informații

Activități eligibile:

 • Cercetare industrială;

 • Dezvoltare experimentală;

 • Studii de fezabilitate tehnică;

 • Protecția drepturilor de proprietate intelectuală conform specificațiilor proiectului;

 • Inovare de proces și organizațională în servicii;

 • Procurarea de servicii suport și de consultanță pentru inovare.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli directe:

  • cheltuieli de personal pentru membrii echipei, angajati ai furnizorului de servicii,

  • cheltuieli cu logistica: cheltuieli privind stocurile si cheltuielile cu serviciile executate de terti (doar taxe de protejare a proprietății intelectualesau industriale, în țară sau străinătate), nu mai mult de 30% din valoarea cecului de inovare;

 • Cheltuieli indirecte (maxim 10% din cheltuieli directe).

Calendar activități

 • Proiectele se depun continuu, de către responsabilul de proiect al Beneficiarului

 • Rezultatele evaluării – de către trei experți independenți – sunt date în ultima săptămână din luna următoare depunerii proiectului, cu posibilitatea de contestație

 • Contractarea, în cazul proiectelor câștigătoare, se face cu participarea UEFISCDI (Autoritate Contractantă), a Beneficiarului și a Furnizorului de Servicii (în calitate de Contractanți)

Referințe

Decizia ANCSI 9486/31.12.2016 privind aprobarea schemei de minimis sub formă de ”cecuri de inovare”, în vederea finanțării activităților de cercetare comandate de agenții economici, în cadrul parteneriatelor încheiate cu instituțiile de cercetare și Anexa privind Schema de ajutor de Minimis pentru Cecuri de Inovare

Decizia ANCSI 9488/04.01.2017 privind lansarea competiției 2017 pentru Cecuri de Inovare din cadrul Programului 2 ”Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare”, Subprogramul 2.1. ” Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – Cecuri de inovare” a Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015 – 2020, PNIII

HG 583/2015 pt aprobarea PNCDI 2015-2020

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015 – 2020, PNIII, P2. Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, SP2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – Cecuri de inovare

Regulamentul UE nr. 651/2014

Doriți să colaborăm în cadrul unui proiect?