În perioada 8-10 decembrie 2016 Agenția de Dezvoltare Regională Nord-EST (ADR-NE) împreună cu Centrul Comun de Cercetare din Sevilla al Comisiei Europene (JRC Sevilla) au organizat workshopul pentru leadership universitar la Rădăuți, județul Suceava, în cadrul proiectului HESS1 (Higher Education for Smart Specialisation in North East Romania).

Organizatorii au invitat reprezentanți, pe cât posibil din echipa de management, de la principalele unități acreditate de învățământ superior din zona de nord-est a României:

 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, reprezentată prin Facultatea de Informatică și cea de Geografie
 • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, prin Facultățile de Automatizări și Calculatoare, Textile și Chimie)
 • Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
 • Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași
 • Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Universitatea “George Bacovia” din Bacău
 • Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Din partea organizatorilor au luat cuvântul și au participat la discuție:

 • Vasile Asandei, director ADR NE, care a insistat pe rolul universităților ca lideri de opinie, ceea ce face ca oferta acestora de cercetare – dezvoltare – inovare să necesite îmbunătățiri permanente, inclusiv în ceea ce privește metode noi de învățare și antrenare a studenților. Dumnealui a demonstrat clar că firmele doresc o relație mult mai bună cu universitățile care, la rândul lor, este dezirabil să întărească relațiile și cu mediul preuniversitar. Pe termen mediu – 10 ani – universitățile vor colabora, eventual în clustere, bucurându-se de o mare flexibilitate dar și adaptabilitate la realitățile regiunilor în care sunt, și vor susține descoperirea antreprenorială.
 • Gabriela Macoveiu (2016), Director Comunicare Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor în ADR NE a arătat concis în ce constă specializarea inteligentă (EC factsheet, 2014), ca pilon al dezvoltării regionale: este o transformare economică bazată pe multiple opțiuni și masa critică (prin focalizarea pe un număr redus de priorități, și anume cele bazate pe avantajele regiuniidar și pe nivelul global de specializare), pe colaborare, conectivitate și clustere (întrucât clusterele internaționalizate permit exploatarea și dezvoltarea diversității și a legăturilor inter-sectoriale), pe crearea de noi avantaje competitive (așa cum a punctat și dl Asandei: mobilizarea talentelor prin cuplarea activităților de cercetare – dezvoltare – inovare cu neoile companiilor printr-un mecanism de descoperire antreprenorială) și pe un sistem de leadership colaborativ, în care sistemele de inovare bazate pe parteneriatul public-privat, prin așa-numitul ”quadruple helix” (EU, Committee of Regions, 2016) – guvern, industrie, mediu academic și societatea civilă) acționează ca platforma experimantale în care sunt ascultate și opiniile inedite.
 • John Edwards – European Commission, JRC Sevilla și team leader al proiectului HESS a arătat importanța colaborărilor unniversitare, necesitatea unei mai mari flexibilități a universităților și a orientării acestora spre realitățile contemporane și mai ales pe dezvoltarea de abilități antreprenoriale la studenți.
 • Louise Kempton, de la Newcastle University, Marea Britanie a făcut o prezentare a universităților în relație cu specializarea inteligentă (Kempton et al. 2013), exemplificând apoi printr-un studiu comparativ între sistemul academic britanic și cel suedez din două regiuni specifice. S-a arătat că universitățile pot sprijini regiunile în care se află prin evaluarea obiectivă a cunoștințelor, capacităților și competențelor atât din mediul academic cât și din mediul economic local; prin identificarea riguroasă a avantajelor competitive în jurul cărora să se poată concentra resursele și strategia regională; prin oferirea de expertiză în cercetare și legături cu rețele internaționale de lucru; prin programele lor de învățământ (inclusiv de tip dezvoltare profesională continuă și învățământ pe tot parcursul vieții) pot influența pozitiv calitatea personalului angajat în mediul economic de profil; prin dezvoltarea capacităților punând bazele unor noi afaceri, a unor întreprinderi studențești și chiar a angajărilor directe ale absolvenților pe piața muncii.
 • Cosmina Mironov, expert HESS din Universitatea București, a prezentat situația generală a universităților din nord-estul României, așa cum a rezultat în urma analizelor și a unor interviuri extinse ce au avut loc în luna noiembrie cu personalul de conducere din universități. Aspectele avute în vedere (la trecut, prezent și de perspectivă) au fost cele legate de conducerea pe mai multe niveluri (prin stabilirea unei balanțe optime între autoritatea națională și ceua universitară), de capacitatea și competențele locale, de activități de training și dezvoltare personală, de parteneriate și de finanțare.
 • Yannis Talios, de la Innovatia Consultants, Grecia, a adus participanților a workshop expertiza dumnealui în ceea ce privește transferul de cunoștință dinspre mediul academic spre cel economic.

După etapa de feedback s-a lucrat prin permutări în grupe dedicate educației, resurselor umane, serviciilor pentru companii (inclusiv transferul tehnologic și antreprenoriatul) și relației cu societatea civilă.

În final au fost creionate posibilitățile de viitor (imediat și pe termen mediu-lung) pentru transfer tehnologic în zona de nord-est a României, eventual prin intermediul unor viitoare proiecte de dezvoltare regională finanțate prin fonduri regionale, naționale sau de altă natură.

Referințe

Macoveiu, G., „Specializare inteligentă prin oameni și produse locale”. Prezentare publică, decembrie 2016

EC factsheet, „National/Regional Innovation Strategies For Smart Specialisation (RIS3)”. European Comission, March 2014.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf

EU, Committee of Regions, ”Using the Quadruple Helix Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth”, 2016. ISBN: 978-92-895-0890-2. http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/quadruple-helix.pdf

Kempton, L., John Goddard, John Edwards, Fatime Barbara Hegyi and Susana Elena-Pérez, B., „Universities and Smart Specialisation”. EU JRC Spain EUR 26343 EN. ISSN 1831-9424, 2013. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/115084/JRC85508_Universities_and_S3.pdf/23a84c8b-233f-4cee-aae9-c89914f23e9c

Resurse web

Doriți să colaborăm în cadrul unui proiect?